Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11.00 uur (vanaf 10.30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

PKN Wijchen

 

ANBI-gegevens van de Protestantse gemeente Wijchen Leur Batenburg

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Wijchen Leur Batenburg

Telefoonnummer:

024 – 6411165 (kerkgebouw)

RSIN/Fiscaal nummer:

005448608

Website adres:

www.pkn-wijchen.nl

E-mail:

Via website

Adres:

Pius XII straat 85

Postcode:

6602 BE

Plaats:

Wijchen

Postadres:

Zie boven

Postcode:

Zie boven

Plaats:

Zie boven

De Protestantse gemeente te Wijchen Leur Batenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
We zijn een gemeenschap van mensen die midden in de wereld staan. Op een eigen manier.Met een eigen beroep, eigen verantwoordelijkheden en een eigen visie. Maar die elkaar vinden in een sterke verbondenheid. Wat ons bindt? De verhalen over Jezus en over het volk van God. De kracht van die aloude wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Maar ook onze gezamenlijke opdracht: om er te zijn voor elkaar. Om aandacht te hebben. Hulp te bieden. Onze verantwoordelijkheid te nemen. Wekelijks treffen we elkaar in één van onze kerkgebouwen.Om inspiratie op te doen. Elkaar te ontmoeten. En die veelkleurigheid te ervaren. En tussendoor zijn er tal van activiteiten waarmee we ons geloof vorm geven en uitdrukken.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Wijchen Leur Batenburg.

Gemeenten en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk. Zij hebben daarom veelal nog geen eigen RSIN-nummer. Daarom kunnen gemeenten en diaconieën – tot nader order – op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland invullen. Dit RSIN-nummer is 813 612 809

 
B. Samenstelling bestuur. 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 Op de website www.pkn-wijchen.nl vindt u het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente.
 
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
  
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
5. Staat van baten en lasten          
    Begroting Rekening   Begroting Rekening
    2016 2016 grootste bestanddelen van dit bedrag: 2015 2015
  BATEN          
80 Baten onroerende zaken             46.000             43.256 verhuur Schakel, pacht en huur 46.000 44.286
81 Rente-baten en dividenden             12.000               9.970 rente op onze reserves (voor onderhoud en zo) 10.500 10.850
83 Bijdragen levend geld           112.800           121.519 kerkbalans, giften vrijwilligers, solidariteit, kerkblad 109.850 113.366
84 Doorzendcollectes               6.500               8.361 collectes voor goede doelen 6.000 6.081
  Totaal a           177.300           183.106   172.350 174.583
             
  LASTEN          
40 Kerkgebouwen exl. afschrijvingen             45.500             41.261 reserveringen, onderhoud, energie, verzekering 42.300 41.907
41 Overige onroerende zaken/inventaris               2.400               2.572 beheersprovisies 2.300 2.544
42 Afschrijvingen               4.500               4.500 afschrijving op de Schakel 4.500 4.500
43 Pastoraat             73.573             72.414 predikant, gastpredikanen, VOS 76.085 75.595
44 Kerkdiensten, catechese, overige akt.               4.150               2.105 bijzondere diensten, kinderkerk, kunst 3.200 1.715
45 Verplichtingen/bijdrage andere organen               6.585               6.585 solidariteitskas en PKN quota 6.757 6.757
46 Salarissen en vergoedingen             19.600             20.180 vrijwilligersbijdrages, organisten  19.200 20.360
47 Kosten beheer en administratie             11.978             12.284 o.a. kerkblad, liturgieen, administratie 11.350 11.845
48 Rentelasten                 700                 581 bankkosten 700 647
58 Overige lasten               7.500               9.315 met name doorzendcollectes 7.000 7.219
  Totaal b           176.486           171.797   173.392 173.090
             
  Saldo a - b                 814             11.309   -1.042 1.493

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
 
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.